لودسل دیسکی

لودسل های دیسکی همانطور که از اسمشان برمی‌آید ظاهری شبیه دیسک دارند.

لودسل دیسکی اسکیم

لودسل دیسکی کلی