لودسل

لودسل در معنای کلمه و غیرتخصصی به معنای سلول وزنی ترجمه می‌شود و در واقع یك نوع سنسور الكترونیكی برای اندازه‌گیری است که در سیـستم‌های سنجش وزن و توزین مورد استـفاده قـرار می‌گیرد. این حسگر، تغـییرات وزن را بر اساس تغییر بار الکتریکی و براساس وزن وارده به نـشان‌دهنده الكتـرونیـكی منتـقل می‌کند.

نوع لودسل مورد نظر خود را انتخاب کنید