ماشین‌آلات کشاورزی

یکی از مهم ترین ارکان اصلی توسعه پایدار و ایجاد اشتغال، ایجاد امنیت اقتصادی‌ و اجتماعی، دارا بودن کشاورزی مناسب در کشور است. در این خصوص داشتن ماشین آلات به روز از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا در این رابطه شرکت پندتک با تکیه بر دانش جهانی و نیروهای پر توان دانش محور ایرانی توانسته است در این موضوع گام مهمی بردارد.

 

انواع ماشین‌آلات کشاورزی